LID WORDEN VAN EEN VRIJMETSELAARSLOGE

Loge De Gooische Broederschap nr. 86

De Vrijmetselarij in Nederland is georganiseerd als 200 verenigingen. Iedere vereniging noemen we een Loge. Iedere Loge krijgt een nummer. Hoe lager het nummer des te eerder is de Loge gesticht. De Gooische Broederschap is één van de oudere Vrijmetselaarsloges in Nederland met nummer 86. De Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden is het overkoepelende orgaan van alle 200 Loges in Nederland.

Vereniging

Net als iedere vereniging heeft Loge De Gooische Broederschap een bestuur en leden. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur van de vereniging. Twee keer per jaar is er een Algemene Leden Vergadering. Het werkjaar loopt van september tot en met juni. Net als iedere vereniging is er sprake van contributie aan de vereniging. Op dit moment is dat 300 euro per jaar. Hiervan draagt de Loge een deel af voor onderhoud van het historische Logegebouw en een deel aan het Hoofdbestuur van de Grootloge.

Aanmelden

Om lid te worden van een Vrijmetselaarsloge dient u zich aan te melden. Uiteraard stelt u zich eerst meer op de hoogte van het doel, de gebruiken en gewoonten van de vrijmetselarij in het algemeen en de sfeer van De Gooische Broederschap in het bijzonder. Meer informatie kunt u krijgen bij de voorlichter van de Loge of op een Avond voor Belangstellenden. Op deze website staat ook meer informatie over het aanmelden bij De Gooische Broederschap.

De Loge

Vrijmetselarij wordt beoefend in plaatselijke verenigingen, Loges genaamd.
Vrijmetselaren betrachten verdraagzaamheid en streven naar harmonie; mede daardoor kunnen de Loges ontmoetingsplaatsen zijn voor mannen met uiteenlopende achtergronden, levensbeschouwingen en inzichten.
De gezamenlijke arbeid leidt tot beleving van verbondenheid van alle vrijmetselaren. Deze verbondenheid wordt broederschap genoemd.


De Orde

De Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden is het organisatorisch verband waarbinnen de voorwaarden worden geschapen om vrijmetselarij te kunnen beoefenen in de traditie waarin zij dat sedert haar oprichting heeft gedaan.


De staat

De Orde eist van haar leden gehoorzaamheid aan de wetten des lands zolang en voor zover die wetten geen beperkingen inhouden van de vrijheid van meningsuiting en vereniging.


Internationale betrekkingen

De Orde onderhoudt vriendschappelijke betrekkingen met de door haar erkende Grootloges in het buitenland. Mede hierdoor zorgt zij ervoor dat haar leden ook daar kunnen werken, zodat de Broederketen de gehele wereld omspant.