Frontpage Hero

1895 men

Maak een afspraak: 0651-21 81 62

BEGINSELVERKLARING

De Orde van Vrijmetselaren heeft in de loop van tijd een beschrijving aangenomen die kenmerkt wat een vrijmetselaar is en wat de betekenis van zijn lidmaatschap van de Orde inhoudt.

In onze Loge wordt erg gehecht aan de omschrijving die in 1917 tot stand kwam.


Vrijmetselarij is de uit innerlijke drang geboren geestesrichting
die zich openbaart in een voortdurend streven
naar al die uitingen van geest en gemoed
die er op gericht zijn mens én mensheid op te voeren
naar een hoger geestelijk en moreel peil.

 

De reden hiervoor is dat deze tekst een precieze beschrijving geeft van wat vrijmetselarij is. Het is geen vastgestelde overtuiging of levensbeschouwing, maar een geaardheid van de menselijk geest; een "geestesrichting".
Het is uit innerlijk drang geboren, je hebt het wel of je hebt het niet. Er is geen eindbestemming voor het doel waar je naar streeft, het slechts een voortdurend streven. Je moet niet alleen vanuit je hart leven, maar ook vanuit je verstand. Niet één ding, maar beide dienen ontwikkeld te worden. De vruchten van die ontwikkeling zijn er niet alleen voor jou, maar ook voor mensen om je heen. Zo niet, dan heeft die ontwikkeling geen waarde. Je bent niet alleen op deze wereld. Wanneer je je ontwikkelt in geestelijke en morele zin, kun je ontsnappen aan je impulsen van je onderbuik. Je wordt dan rechtvaardiger en principiëler in je handelen. Je leert jezelf te beheersen. Zo kom je als mens op een ander niveau.

In 1999 is de beginselverklaring die als artikel 1 in de grondwet van de Orde is opgenomen, gemoderniseerd. Het is deze tekst die onderschreven moet worden om als lid tot de Orde te kunnen toetreden.


Artikel 1.1. De vrijmetselaar.

Een vrijmetselaar is een vrij man van goede naam, die is ingewijd in een tot de Orde behorende loge, dan wel in een loge die werkt onder een door de Orde erkende Grootloge.

Hij werkt, samen met andere vrijmetselaren, met behulp van symbolen en rituelen aan zijn persoonlijke vorming.

Deze symbolen en rituelen zijn door de traditie gegeven; zij worden door de vrijmetselaar naar eigen inzicht geïnterpreteerd.

De gezamenlijke arbeid stimuleert hem ook naar vermogen bij te dragen aan een betere samenleving.

De vrijmetselaar zoekt dàt wat mensen verbindt en tracht weg te nemen wat hen verdeelt, opdat het ideaal van een allen verbindende broederschap gestalte kan krijgen.

Daarbij aanvaardt hij een persoonlijke verantwoordelijkheid ten opzichte van de wereld, die hij ziet als een te voltooien bouwwerk waarvan ieder mens een levende bouwsteen is.

Hij verricht die arbeid in het licht van een hoog beginsel, symbolisch aangeduid als opperbouwmeester des heelals.

De vrijmetselaar erkent de hoge waarde van de menselijke persoonlijkheid, de gelijkwaardigheid van alle mensen, ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid en ieders verantwoordelijkheid voor zijn doen en laten.

Artikel 1.2. De loge
Vrijmetselarij wordt beoefend in plaatselijke verenigingen, loges genaamd.

Vrijmetselaren betrachten verdraagzaamheid en streven naar harmonie; mede daardoor kunnen de loges ontmoetingsplaatsen zijn voor mannen met uiteenlopende achtergronden, levensbeschouwingen en inzichten.

De gezamenlijke arbeid leidt tot beleving van verbondenheid van alle vrijmetselaren. Deze verbondenheid wordt broederschap genoemd.

Artikel 1.3. De orde
De orde van vrijmetselaren onder het grootoosten der Nederlanden is het organisatorisch verband waarbinnen de voorwaarden worden geschapen om vrijmetselarij te kunnen beoefenen in de traditie waarin zij dat sedert haar oprichting heeft gedaan.

Artikel 1.4. De staat
De orde eist van haar leden gehoorzaamheid aan de wetten des lands zolang en voor zover die wetten geen beperkingen inhouden van de vrijheid van meningsuiting en vereniging.

Artikel 1.5. Internationale betrekkingen
De orde onderhoudt vriendschappelijke betrekkingen met de door haar erkende grootloges in het buitenland. Mede hierdoor zorgt zij ervoor dat haar leden ook daar kunnen werken, zodat de broederketen de gehele wereld omspant.

Lid worden

Bij het lid worden van de Orde onderschrijft u deze beginselverklaring. Lees meer over uw aanmelding op deze pagina.

1895 Tessle House

7

9

11

2